Najčešći Upiti Vezani Uz Članstvo

“Tko je iznimka od obaveznog učlanjenja u Hrvatsku komoru zdravstvenih radnika- Strukovnog razreda za djelatnost sanitarnog inženjerstva?”

Iznimke od obaveznog učlanjenja u HKZR SR DSI propisane odredbom članka 75. Zakona o djelatnostima u zdravstvu, odnose se na zdravstvene radnike iz članka 73. stavak 2. Koji ne rade na poslovima sanitarnog inženjerstva ili koji obavljaju djelatnost izvan Republike Hrvatske ili su u mirovini ili su nezaposleni

“Što sve obuhvaća poslove djelatnosti sanitarnog inženjerstva?”

Odredbom članka 3. stavkom 1. Zakona o djelatnostima u zdravstvu propisano je da djelatnost sanitarnih inženjera obuhvaća postupke, znanja i vještine potreben za rad u:

 • provođenje sanitarnog nadzora,
 • sudjelovanje u proizvodnji, preradi, pakiranju i distribuciji, pripremanju i uporabi zdravstveno ispravne i nutritivno vrijedne hrane,
 • rad u sklopu higijensko-epidemiološkog tima,
 • rad na provođenju zdravstvenog odgoja osoba koje rade u proizvodnji ili prometu hrane i predmeta opće uporabe,
 • rad u jedinicama za mikrobiološko ispitivanje hrane i predmeta opće uporabe,
 • rad u jedinicama za kemijsko ispitivanje hrane i predmeta opće uporabe,
 • ispitivanje energetske, prehrambene, mineralne i vitaminske vrijednosti obroka za različite dobne skupine,
 • rad u jedinicama za mikrobiološko ispitivanje pitkih, površinskih i otpadnih voda, mora te voda za rekreaciju,
 • rad u jedinicama za kemijsko ispitivanje pitkih, površinskih i otpadnih voda, mora, te voda za rekreaciju,
 • rad u jedinicama za ispitivanje otpada, tla, zraka i ekotoksikologiju,
 • rad u jedinicama za sanitarnu tehniku,
 • proučavanje javno-zdravstvenih problema i određivanje prioriteta te za izradu programa zdravstvene zaštite pučanstva,
 • rad s tehnikama i primjenom molekularne biotehnologije u svrhu kontrole mogućih rizika njihove uporabe,
 • rad u jedinicama za provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD),
 • rad u proizvodnji, prometu, uporabi i zbrinjavanju otrova i drugih opasnih tvari,
 • provođenje mjera za sigurnost i higijenu hrane,
 • provođenje mjera u zaštiti prirode i okoliša,
 • provođenje i nadzor nad mjerama higijensko-tehničke zaštite,
 • provođenje preventivnog sanitarnog nadzora nad izgradnjom,
 • provođenje unutarnjeg nadzora nad ionizirajućim i neionizirajućim zračenjem i suradnja sa stručnjacima drugih struka u provođenju tog nadzora
“Dali je obavezno učlanjenje u Hrvatsku komoru zdravstvenih radnika- Strukovnog razreda za djelatnost sanitarnog inženjerstva, ako radimo u jedinicama za provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD)?”

Učlanjenje u HKZR SR DSI obavezno je za sve zdravstvene radnike iz članka 73. Stavka 2. Zakona o djelatnostima u zdravstvu koji obavljaju djelatnost sanitarnih inženjera na području Republike Hrvatske, dakle i za sanitarne inženjere koji obavljaju djelatnost sanitarnih inženjera u jedinicama za provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD) kao zaposlenici zdravstvene ustanove, trgovačkog društva u privatnom vlasništvu, društva s ograničenom odgovornošću, dioničkog društva, obrtu, odnoso kada obavljaju privatnu praksu

“Dali sanitarni inspektor ima obavezu učlanjenja u Hrvatsku komoru zdravstvenih radnika- Strukovnog razreda za djelatnost sanitarnog inženjerstva?”

Odredbom članka 3. stavkom 1. podstavkom1. Zakona o djelatnostima u zdravstvu određuje se da djelatnost sanitarnih inženjera obuhvaća postupke, znanja i vještine potrebne za provođenje sanitarnog nadzora. Na osnovi navedenog utvrđuje se da sanitarni inspektor koji je završio sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij sanitarnog inženjerstva, koji obavlja djelatnost sanitarnih inženjera provođenjem sanitarnog nadzora, sukladno članku 74. Zakona o djelatnostima u zdravstvu ima obavezu učlanjenja u Hrvatsku komoru zdravstvenih radnika

“Što je sve potrebno za upis u registar Hrvatske komore zdravstvenih radnika- Strukovnog razreda za djelatnost sanitarnog inženjerstva?”

Za upis u registar Hrvatske komore zdravstvenih radnika potrebni su ovjereni dokumenti:

1. zahtijev za upis u registar članova (ispravno popunjen)
2. diploma ili svjedodžba o završnom ispitu (od strane komore, poslodavca ili javnog biljeznika)
3. položen stručni ispit (od strane komore ili javnog bilježnika)
4. izjava o suglasnosti (od poslodavca)
5. potvrda o radnom stažu člana (poslodavca)

6. rodni ili vjencani list (od strane komore, poslodavca ili javnog biljeznika) ako je doslo do promijene u osobnim podacima
7. domovnica (od strane komore, poslodavca ili javnog biljeznika)

8. uplata u visini od 300 kn na račun Strukovnog razreda djelatnosti sanitarnog inženjerstva

“Gdje se sve može prijaviti polaganje stručnog ispita?”

Stručni ispit se prijavljuje na Ministarstvu zdravlja, Ksaver 200a, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

“Tko je sve dužan položiti stručni ispit?”

Stručni ispit dužni su položiti:” dipl. sanitarni inženjeri, magistri sanitarnog inženjerstva, stručni/sveučilišni prvostupnici sanitarnog inženjerstva, sanitarni inženjeri, sanitarni tehničari”

“Kako i gdje se sve može obaviti plan i program pripravničkog staža?”

Obavljanje pripravnički staž je propisano Pravilnikom o dopunama Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (N.N. br. 14/13)

“Stručni ispit za zdravstvene radnike”

Sukladno članku 9. i 10. Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika („Narodne novine“ broj 2/11, 14/13, 126/14), odnosno članka 13. Pravilnika o pripravničkom stažu doktora medicine („Narodne novine“ broj 114/13, 157/13, 30/14) te Pravilnika o pripravničkom stažu doktora dentalne medicine („Narodne novine“ broj 145/13) prijava za polaganje stručnog ispita podnosi se ministarstvu nadležnom za zdravlje putem zdravstvene ustanove, trgovačkog društva koje obavlja zdravstvenu djelatnost, nositelja privatne prakse koji je pripravnika primio na pripravnički staž ili osobno / poštom uz  sljedeću dokumentaciju:

 –    zamolbe pripravnika

 –   ovjerene preslike diplome ili svjedodžbe o završnom ispitu, ili ovjerene preslike rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije od nadležne komore,

 –   ovjerene preslike domovnice, odnosno dokaza o državljanstvu

 –    ovjerene preslike vjenčanog lista (u slučaju promjene prezimena)

 –   uredno ispunjene i ovjerene pripravničke knjižice, odnosno pripravničke knjižice i   dnevnika rada za doktore medicine i doktore dentalne medicine,

 –   potvrdu ravnatelja zdravstvene ustanove, uprave trgovačkog društva koje obavlja

zdravstvenu djelatnost ili nositelja privatne prakse o obavljenom pripravničkom stažu.

Prijava se može podnijeti ministarstvu najranije 30 dana prije isteka pripravničkog staža, a najkasnije 6 mjeseci nakon završenog pripravničkog staža. Ako je pripravnik, odnosno kandidat ispunio sve uvjete predviđene gore citiranim Pravilnicima, ministar rješenjem odobrava polaganje stručnog ispita. Pripravnik, odnosno kandidat pisano se izvješćuje o datumu i mjestu polaganja, najmanje 8 dana prije dana polaganja ispita.

Troškovi polaganja stručnog ispita za  magistre sanitarnog inženjerstva/diplomirane sanitarne inženjere iznose 700,00 kn, a za sve ostale zdravstvene radnike iznose 600,00 kn.

Troškovi polaganja stručnog ispita uplaćuju se po dobivenom rješenju o odobrenju polaganja stručnog ispita.

Pripravnik, odnosno kandidat koji na stručnom ispitu nije položio jedan ili dva ispitna predmeta može uz podnošenje zamolbe polagati popravni ispit iz nepoloženih predmeta najranije po isteku roka od 15 dana, a najkasnije u roku 6 mjeseci od dana polaganja ispita.

Ako pripravnik, odnosno kandidat u roku iz stavka 1. ovoga članka ne izađe na popravni ispit, polaže ponovno stručni ispit u cijelosti. Pripravnik, odnosno kandidat koji nije položio najmanje tri predmeta, kao i pripravnik, odnosno kandidat koji nije položio popravni ispit, polaže stručni ispit u cijelosti po isteku roka od 3 mjeseca.

“Od kojih se predmeta sastoji polaganje stručnog ispita?”

Opći dio stručnog ispita obuhvaća pravne ispitne predmete:

1. Ustavno uređenje Republike Hrvatske,- Ustav Republike Hrvatske – NN br. 85/10 – pročišćeni tekst

2. Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o zdravstvenom osiguranju,- Zakon o zdravstvenoj zaštiti – NN br. 150/08, NN br. 71/10, NN br. 139/10, NN br. 22/11, 84/11, 12/12, 70/12, 144/12 – Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju – NN br. 150/08, NN br. 94/09, NN br. 153/09, NN br. 71/10, NN br. 139/10, NN br. 49/11, NN br. 22/12, NN br. 57/12

3. Radni odnosi i mirovinsko i invalidsko osiguranjeZakon o radu – NN br. 149/09, NN br. 61/11, NN br. 82/12- Zakon o mirovinskom osiguranju – NN br. 130/10 – pročišćeni tekst, NN br. 61/11, NN br, 114/11, 76/12

 Ispitni predmeti stručnog dijela stručnog ispita:

1. Epidemiologija i higijena

Završeno srednjoškolsko obrazovanje za sanitarne tehničare (sanit.teh.)

-V. Babuš i suradnici „Epidemiologija“, Medicincka naklada Zagreb, 1997.

Završen preddiplomski studij sanitarnog inženjerstva (bacc.sanit.ing.) /završen diplomski studij sanitarnog inženjerstva (mag.sanit.ing, dipl.sanit.ing)

-V. Babuš i suradnici „Epidemiologija“, Medicinska naklada Zagreb, 1997. –poglavlja o kroničnim nezaraznim bolestima

-D. Ropac i suradnici „Epidemiologija zaraznih bolesti“, Medicinska naklada Zagreb, 2003

2. Mikrobiologija

Završeno srednjoškolsko obrazovanje za sanitarne tehničare (sanit.teh.)

-Z. Volner, D. Batinic i sur.: Opća medicinska mikrobiologija i imunologija, Školska knjiga Zagreb, 2005.

Završen preddiplomski studij sanitarnog inženjerstva (bacc.sanit.ing.)

-Z. Volner, D. Batinic i sur.: Opća medicinska mikrobiologija i imunologija, Školska knjiga Zagreb, 2005.

-Mlinaric Galinovic G., Ramljak Šešo M. i sur.: Specijalna medicinska mikrobiologija i parasitologija, Merkur A.B.D. Zagreb, 2003.

Završen diplomski studij sanitarnog inženjerstva (mag.sanit.ing, dipl.sanit.ing)

-Z. Volner, D. Batinic i sur.: Opća medicinska mikrobiologija i imunologija, Školska knjiga Zagreb, 2005.

-Mlinaric Galinovic G., Ramljak Šešo M. i sur.: Specijalna medicinska mikrobiologija i parasitologija, Merkur A.B.D. Zagreb, 2003.

-S. Durakovic i sur.: Moderna mikrobiologija namirnica (knjiga prva). Kugler Zagreb, 2002.

-S. Durakovic i sur.: Moderna mikrobiologija namirnica (knjiga druga). Kugler, Zagreb, 2002.

-S. Durakovic i sur.: Primjenjena mikrobiologija. PTI Zagreb, 1996.

3. Zdravstvena ekologija

Završeno srednjoškolsko obrazovanje za sanitarne tehničare (sanit.teh.)

-Milan Meštrov: Udžbenik biologije za 3. razred četverogodišnjih strukovnih škola, Školska knjiga

Završen preddiplomski studij sanitarnog inženjerstva (bacc.sanit.ing.)/završen diplomski studij sanitarnog inženjerstva (mag.sanit.ing, dipl.sanit.ing)

-D. Puntarić, M. Miškulin, J. Bošnir „ Zdravstvena ekologija