Obavijest Pravnim I Fizičkim Osobama

Ur. broj: 351-SI-i/14-30

Zagreb, 23.04.2014. godina

Pravnim i fizičkim osobama
u Republici Hrvatskoj
Učlanjenje u HKZR

PREDMET: OBAVEZA UČLANJENJA U HRVATSKU KOMORU ZDRAVSTVENIH RADNIKA- DJELATNOST SANITARNOG INŽENJERSTVA

Poštovani,

Vezano uz upite Hrvatske komore zdravstvenih radnika (u daljnjem tekstu: HKZR) o tumačenju odredbi Zakona o djelatnostima u zdravstvu (”Narodne novine” br. 87/09. – u daljnjem tekstu: Zakon), tumačenje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi od 05.09.2010., Klasa: 023-03/10-01/177, Ur.broj: 354-07-1-2/2-10-2, objavljeno na web stranici HKZR (http://dsi.hkzr.hr/), navodi slijedeće:

Odredbom članka 1. Stavkom 2. propisano je da se odredbe ovog Zakona koje se odnose na sanitarne inženjere na odgovoarajući način primjenjuju i na sanitarne tehničare, stručne prvostupnike sanitarnog inženjerstva, sveučilišne prvostupnike sanitarnog inženjerstva, diplomirane sanitarne inženjere i magistre sanitarnog inženjerstva.

Odredba članka 73. Stavak 2. Zakona propisuje uz ostalo da HKZR predstavlja i zastupa interese magistara sanitarnog inženjerstva, diplomiranih sanitarnih inženjera, sveučilišnih prvostupnika sanitarnog inženjerstva, stručnih prvostupnika sanitarnog inženjerstva, sanitarnih tehničara.

Sukladno odredbi članka 74. Zakona propisano je da se zdravstveni radnici iz članka 73. Stavka 2. ovog Zakona koji obavljanju svoju djelatnost na području Republike Hrvatske, obavezno učlanjuju u HKZR.

Odredbom članka 3. stavkom 1. podstavkom 14. Zakona propisano je da djelatnost sanitarnih inženjera obuhvaća postupke, znanja i vještine potrebne za rad u jedinicama za provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD).

Sukladno navedenim zakonskim odredbama, u odnosu na konkretan upit, povezujući ga s upitom Hrvatske udruge za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, učlanjenje u HKZR obavezno je za sve zdravstvene radnike iz članka 73. Stavka 2. Zakona koji obavljaju djelatnost sanitarnih inženjera na području Republike Hrvatske, dakle za sanitarne inženjere i tehničare koji obavljaju djelatnost sanitarnih inženjera u jedinicama za provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD) kao zaposlenici zdravstvene ustanove, trgovačkog društva u privatnom vlasništvu, društva s ograničenom odgovornošću, dioničkog društva, obrtu, odnoso kada obavljaju privatnu praksu.

Iznimke od obaveznog učlanjenja u HKZR propisane odredbom članka 75. Zakona, odnose se na zdravstvene radnike iz članka 73. stavak 2. koji ne rade na poslovima sanitarnog inženjerstva ili koji obavljaju djelatnost izvan Republike Hrvatske ili su u mirovini ili su nezaposleni.

Također, potrebno je naglasiti da sukladno odredbi članka 86. Zakona zdravstveni radnici iz članka 73. stavka 2. Zakona koji na dan stupanja na snagu ovog Zakona obavljaju odgovarajuću djelatnost po do sada važećim propisima mogu i dalje obavljati tu djelatnost pod uvjetom da u roku od dvije godine steknu odobrenje za samostalan rad sukladno ovom Zakonu.

Molimo Vas da u ured Komore, PP 191., 10000 Zagreb ili na adresu: trg Drage Iblera 9/3, Zagreb, redovito šaljete svaku novu nadopunu za vaše nove i stalne djelatnike (obveznike učlanjenja u Komoru), kako bismo imali uvid u ispunjavanje članskih obveza i evidenciju istih u registru članova HKZR.

Srdačan pozdrav

Dopredsjednik HKZR

Voditelj SR DSI

Bruno Cvetković, dipl.san.ing.v.r