Pravilnik O Izmjeni I Dopuni Pravilnika O Pripravničkom Stažu Zdravstvenih Radnika

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

2398

Na temelju članka 136. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011, 84/2011, 12/2012, 35/2012, 70/2012, 82/2013, 159/2013 i 22/2014) uz prethodno pribavljeno pozitivno mišljenje nadležnih komora, ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O PRIPRAVNIČKOM STAŽU ZDRAVSTVENIH RADNIKA

Članak 1.

U Pravilniku o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (»Narodne novine«, broj 2/2011 i 14/2013) u članku 3. stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 4.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Medicinska sestra/medicinski tehničar koji je obavio pripravnički staž i položio stručni ispit u sustavu socijalne skrbi ili posjeduje Rješenje o oslobađanju polaganja stručnog ispita temeljem radnog staža izdanim od Ministarstva rada i socijalne skrbi koje je bilo nadležno za sustav socijalne skrbi, obvezan je položiti stručni ispit pred ispitnim povjerenstvom ministarstva bez obveze obavljanja pripravničkog staža.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-02/106

Urbroj: 534-10-1-1-1/2-14-01

Zagreb, 15. listopada 2014.

Ministar
prim. Siniša Varga, dr. med. dent., v. r.