JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 2. Odluke o nagrađivanju za najbolji završni stručni i znanstveni rad iz područja sanitarnog inženjerstva, a po prethodno donesenoj Odluci Vijeća  Strukovnog razreda za djelatnost sanitarnog inženjerstva Hrvatske komore zdravstvenih radnika od 20. siječnja 2023.g.,Strukovni razred za djelatnost sanitarnog inženjerstva Hrvatske komore zdravstvenih radnika raspisuje:
 

JAVNI NATJEČAJ

za prijavu najboljeg završnog stručnog i znanstvenog rada iz područja sanitarnog inženjerstva

I.

Slijedom Odluke Vijeća Strukovnog razreda za djelatnost sanitarnog inženjerstva Hrvatske komore zdravstvenih radnika od 20. siječnja 2023.g pozivaju se zainteresirane osobe da se prijave na javni natječaj za prijavu najboljeg završnog stručnog i znanstvenog rada iz područja sanitarnog inženjerstva.

II.

Na natječaj se mogu prijaviti sve osobe koje su završile studijski program sanitarnog inženjerstva (dalje u tekstu: kandidat)  u Republici Hrvatskoj, koji su u godini koja je prethodila odluci iz točke 1. ovog Javnog natječaja, stekli diplomu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci ili Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, odnosno po završetku studija stekli stručni ili akademski naziv diplomirani sanitarni inženjer” i/ili „magistar sanitarnog inženjerstva“.

III.

Kandidat može sam prijaviti svoj rad na ovaj Javni natječaj ili ga može prijaviti mentor pod uvjetom da je dostavljena potrebna dokumentacija. Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijava mora sadržavati:

– diplomski rad koji se prijavljuje na natječaj,

– fotokopiju indeksa (naslovna stranica i stranica s potvrdom obranjenog diplomskog rada) ili uvjerenje o završetku studija,

– ispunjen obrazac za prijavu.

– Izvješće o provedenoj provjeri izvornosti studentskog rada u informatičkom sustavu za provjeru izvornosti (Turnitin) ili (PlagScan) (ispunjava mentor)

IV.

Javni natječaj se objavljuje na Internet stranicama Strukovnog razreda za djelatnost sanitarnog inženjerstva HKZR, uz rok prijave od trideset (30) dana od dana objave Javnog natječaja.

Prijave se dostavljaju na adresu elektroničke pošte sanitarno.inzenjerstvo@dsi.hkzr.hr s naznakom » Javni natječaj za prijavu najboljeg završnog stručnog i znanstvenog rada iz područja sanitarnog inženjerstva «.

IV.

Povjerenstvo će po proteku roka iz točke IV. ovog Javnog natječaja evaluirati i ocijeniti zaprimljene prijave uzimajući u obzir orijentacijske kriterije i bodovne vrijednosti kako slijedi:

a) Kriteriji za evaluaciju i ocjenu strukture završnog stručnog i znanstvenog rada iz područja sanitarnog inženjerstva:

 1. NASLOV (jasnoća teksta)
 2. SAŽETAK (jasnoća teksta, pregled rada s jasnim zaključcima)
 3. JEDNOZNAČNI LITERATURNI NAVODI (stil)
 4. POVEZANOST LITERATURNIH NAVODA S TEKSTOM
 5. LEGENDE TABLICA I SLIKA (jasnoća, dobar prikaz)

Za svaki od navedenih kriterija kandidat može dobiti od 0-5 bodova, osim za jednoznačne literaturne navode, za koji može dobiti 0-2 boda, odnosno povezanost literaturnih navoda s tekstom za koji može dobiti 0-3 boda. Maksimalni broj bodova koje kandidat može dobiti na ocjenjivanju strukture završnog stručnog i znanstvenog rada je 20 bodova.

b) Kriteriji za evaluaciju i ocjenu sadržaja završnog stručnog i znanstvenog rada iz područja sanitarnog inženjerstva:

 1. USKLAĐENOST TEKSTA S NASLOVOM I SAŽETKOM
 2. UVOD (jasnoća teksta, pregled gradiva, istinitost navedenih činjenica)
 3. OPIS SVIH ELEMENATA OBRAĐENIH U REZULTATIMA
 4. USKLAĐENOST PRIKAZANOG UVODA I POSTAVLJENOG CILJA ISTRAŽIVANJA
 5. OPIS METODA (jasnoća i preciznost)
 6. KOMPLEKSNOST METODA
 7. SAMOSTALNOST U IZVOĐENJU
 8. REZULTATI (jasnoća prikaza)
 9. PRAVILNA INTERPRETACIJA REZULTATA
 10. DISKUSIJA
  1. JASNOĆA TEKSTA
  2. REZULTATI DOBRO PROKOMENTIRANI I OBJAŠNJENI
  3. ZNANSTVENO ILI STRUČNO RAZMIŠLJANJE

Za svaki od navedenih kriterija kandidat može dobiti od 0-5 bodova. Maksimalni broj bodova koje kandidat može dobiti na ocjenjivanju sadržaja završnog rada je 65 bodova.

c) Dodatni kriteriji za ocjenjivanje završnog stručnog i znanstvenog rada iz područja sanitarnog inženjerstva

 1. Kreativnost u pisanju
 2. Originalnost odnosno inovativnost rada
 3. Primjenjivost i značaj za struku

Za svaki od navedenih dodatnih kriterija kandidat može dobiti od 0-5 bodova i maksimalni broj bodova koje kandidat može dobiti na ocjenjivanju dodatnih elemenata završnog rada je 15 bodova.

Ukupan zbroj bodova dobiven na temelju kriterija ocjenjivanja najboljeg završnog stručnog i znanstvenog rada iz područja sanitarnog inženjerstva iznosi 100 bodova.

V.

Odluku o dodjeli nagrada za najbolji završni stručni i znanstveni rad iz područja sanitarnog inženjerstva, donijet će na temelju prijedloga Povjerenstva, Vijeće Strukovnog razreda za djelatnost sanitarnog inženjerstva.

Oblik i vrstu nagrade za najbolji završni stručni i znanstveni rad iz područja sanitarnog inženjerstva odredit će posebnom odlukom Vijeće Strukovnog razreda za djelatnost sanitarnog inženjerstva svaku godinu.

Odluku o dodjeli nagrada za najbolji završni stručni i znanstveni rad iz područja sanitarnog inženjerstva objavit će se na Internet stranicama Strukovnog razreda za djelatnost sanitarnog inženjerstva  HKZR.

Na odluku iz stavka 1. ove točke Javnog natječaja  zainteresirana osoba nema pravo žalbe.

VI.

Na javni poziv mogu se prijaviti osobe oba spola.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovome javnom pozivu odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskome rodu.