JAVNI POZIV ZA PRIJAVU ZA RAD U POVJERENSTVIMAn/p Članova Strukovnog razreda za djelatnost sanitarnog inženjerstva
      Hrvatske komore zdravstvenih radnika

Temeljem članka 11. Pravilnika o radu stalnih povjerenstava HKZR, upućuje se slijedeći:


POZIV
ZA PRIJAVU ZA RAD U:


1. POVJERENSTVU ZA ETIKU I DEONTOLOGIJU SR DSI


Povjerenstvo za etiku i deontologiju obavlja sljedeće poslove, sukladno članku 34. Statuta Hrvatske komore zdravstvenih radnika:

  1. izrađuje prijedlog Kodeksa etike i deontologije,
2. prati i nadzire provođenje pravila etike u djelatnosti i poduzima odgovarajuće mjere u slučaju njihovog kršenja,
3. razmatra prijedloge i problematiku na zahtjev područnih vijeća,
4. koordinira odnose među članovima te aktivno sudjeluje u rješavanju eventualno nastalih sporova,
5. svoj rad koordinira sa ostalim tijelima Komore,
6. poduzima potrebne prethodne radnje za provođenja postupka pred Sudom Komore,
7. surađuje s Nacionalnim bioetičkim povjerenstvom za medicinu, Etičkim povjerenstvima stručnih udruga, drugih Komora i zdravstvenih ustanova,
8. obavlja i druge poslove određene Statutom ili općim aktima Komore  

Kandidati za članove povjerenstva moraju ispunjavati sljedeće uvijete:
Završen sveučilišni studij za magistre sanitarnog inženjerstva ili studij stručni/sveučilišni studij za diplomirane sanitarne inženjere te studij za stručnog/sveučilišnog prvostupnika sanitarnog inženjerstva i strukovno obrazovanje za sanitarnog tehničara;
Odobrenje za samostalni rad;
Minimalno 5 godina radnog iskustva u neposrednom obavljanju sanitarne djelatnosti  


2. POVJERENSTVU ZA EDUKACIJU I TRAJNO USAVRŠAVANJE SR DSI

  Povjerenstvo za edukaciju i trajno usavršavanje obavlja sljedeće poslove sukladno članku 35. Statuta Hrvatske komore zdravstvenih radnika:

  1. daje stručna mišljenja kod pripreme propisa od utjecaja na djelatnosti članice Komore,
2. utvrđuje potrebu i predlaže sadržaj i duljinu trajanja programa dodatnog usavršavanja pripadnika djelatnosti članica Komore, te organiziranje trajnog usavršavanja,
3. daje prijedlog Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku trajnog usavršavanja i provjere stručnosti,
4. izrađuje nacrt standarda i normativa u edukaciji,
5. razmatra prijedloge i problematiku na zahtjev područnih vijeća,
6. predlaže grane specijalizacije, trajanje, sadržaj i program specijalizacije i užih specijalnosti,
7. predlaže trajanje, sadržaj i program preddiplomskih i diplomskih studija djelatnosti, te trajanje i program poslijediplomskih studija,
8. daje mišljenje ministarstvu o uvjetima, sadržaju i načinu provođenja pripravničkog staža,
9. organizira i nadzire trajno usavršavanje pripadnika djelatnosti članica Komore,
10. surađuje s visokim učilištima i resornim ministarstvima u pogledu potrebnog broja studenata, sadržaja i obliku preddiplomske, diplomske i poslijediplomske nastave,
11. organizira trajnu izobrazbu samostalno ili u suradnji sa stručnim udrugama i visokim učilištima ili odgovarajućim fizičkim i pravnim osobama,
12. donosi odluku o priznavanju i kategorizaciji oblika trajne izobrazbe,
13. promiče znanstveni rad iz područja djelatnosti članica Komore,
14. imenuje i razrješuje članove i tajnika ispitne komisije Komore za provođenje ispita u slučajevima neispunjavanja uvjeta za produženje odobrenja za samostalan rad,
15. koordinira svoj rad s ostalim tijelima Komore,
16. obavlja i druge poslove određene Statutom ili općim aktima Komore
 
Kandidati za članove povjerenstva moraju ispunjavati sljedeće uvijete:

Završen sveučilišni studij za magistre sanitarnog inženjerstva ili studij stručni/sveučilišni studij za diplomirane sanitarne inženjere te studij za stručnog/sveučilišnog prvostupnika sanitarnog inženjerstva i strukovno obrazovanje za sanitarnog tehničara;
Odobrenje za samostalni rad;
Minimalno 5 godina radnog iskustva u neposrednom obavljanju sanitarne djelatnosti    


3POVJERENSTVU ZA STRUČNI NADZOR, STRUČNA PITANJA I KVALITETU SR DSI

  Povjerenstvo za stručni nadzor, stručna pitanja i kvalitetu obavlja sljedeće poslove sukladno članku 36. Statuta Hrvatske komore zdravstvenih radnika:

1. izrađuje prijedlog liste pripadnika pojedine djelatnosti članica Komore koji će provoditi stručni nadzor,
2. donosi stručne kriterije po kojima će se provoditi stručni nadzor,
3. izrađuje godišnji plan stručnog nadzora,
4. vodi evidenciju o provedenom stručnom nadzoru i predloženim mjerama,
5. sačinjava godišnje izvješće o stručnom nadzoru,
6. predlaže program edukacije pripadnika djelatnosti članice Komore za provođenje kontrole kvalitete,
7. koordinira provođenje stručnog nadzora sa zdravstvenom inspekcijom, sanitarnom inspekcijom, inspekcijom zaštite okoliša, vodopravnom inspekcijom, građevinskom inspekcijom ministarstva nadležnog za zdravstvo, zaštitu okoliša, vodoopskrbu i građevinarstvo.
8. sudjeluje pri utvrđivanju standarda i normativa usluga djelatnosti članice Komore
9. daje stručna mišljenja kod pripreme propisa koji utječu na razvoj djelatnosti članice Komore
10. razmatra, daje mišljenje i utvrđuje stajalište i o drugim stručnim pitanjima,
11. surađuje sa stručnim društvima i visokim učilištima, a po potrebi i sa ministarstvom nadležnim za zdravstvo, okoliš, poljoprivredu, ruralni razvoj, građevinarstvo i vodoopskrbu.
12. vodi brigu i nadzor o opsegu i kvaliteti stručnog djelovanja pripadnika djelatnosti članica Komore
13. vodi brigu o unapređivanju vrsnoće stručnog djelovanja, opreme i organizacije djelatnosti članica Komore
14. surađuje sa zdravstvenom inspekcijom, sanitarnom inspekcijom, inspekcijom zaštite okoliša, vodopravnom inspekcijom, građevinskom inspekciji u provedbi inspekcijskog nadzora
15. svoj rad koordinira sa ostalim tijelima Komore,
16. obavlja i druge poslove određene zakonom, Statutom te drugim općim aktima.
 
Kandidati za članove povjerenstva moraju ispunjavati sljedeće uvijete:

Završen sveučilišni studij za magistre sanitarnog inženjerstva ili stručni/sveučilišni studij za diplomirane sanitarne inženjere;
Odobrenje za samostalni rad;
Minimalno 5 godina radnog iskustva u neposrednom obavljanju sanitarne djelatnosti  


4. POVJERENSTVU ZA STALEŠKA PITANJA SR DSI

  Povjerenstvo za staleška pitanja obavlja sljedeće poslove sukladno članku 37. Statuta Hrvatske komore zdravstvenih radnika:

1. organizira registar članova Komore,
2. daje i obnavlja odobrenja za samostalan rad,
3. predlaže Vijeću Komore oduzimanje odobrenja za samostalan rad,
4. predlaže standarde i normative u praksi,
5. predlaže najniže cijene za pojedine poslove iz djelatnosti članica Komore izvan osnovne mreže zdravstvene djelatnosti,
6. utvrđuje cijene za pojedine poslove iz djelatnosti članica Komore iz opsega dobrovoljnoga zdravstvenog osiguranja,
7. brine o kvaliteti, sadržaju i organizaciji djelatnosti članica Komore
8. koordinira odnose među članovima te aktivno sudjeluje u rješavanju eventualno nastalih sporova,
9. razmatra prijedloge i problematiku na zahtjev područnih vijeća,
10. daje stručno mišljenje kod pripreme propisa na području djelatnosti članica Komore
11. obavlja i druge poslove određene Statutom ili općim aktima Komore.
   
Kandidati za članove povjerenstva moraju ispunjavati sljedeće uvijete:

Završen sveučilišni studij za magistre sanitarnog inženjerstva ili studij stručni/sveučilišni studij za diplomirane sanitarne inženjere te studij za stručnog/sveučilišnog prvostupnika sanitarnog inženjerstva i strukovno obrazovanje za sanitarnog tehničara;
Odobrenje za samostalni rad;
Minimalno 5 godina radnog iskustva u neposrednom obavljanju sanitarne djelatnosti    
                                               

                                                         
                                                                                                     
     Svako povjerenstvo čine najmanje tri člana Kandidacijski postupak traje od 16. ožujka do 30. ožujka 2022.
Prijave sa životopisom i zamolbom za koje povjerenstvo se prijavljuju, kandidati mogu poslati na adresu elektronske pošte: sanitarno.inzenjerstvo@dsi.hkzr.hr
Plan rad je obavezan kod prijave.                                                                   


             
 


Dopredsjednik HKZR/ Voditelj SR DSI
                                                                    dr.sc. Bruno Cvetković, dipl.sanit.ing.