Obavijest – priznavanje stručne inozemne kvalifikacije

Hrvatska komora zdravstvenih radnika (dalje: Komora) postala je temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 82/2013 od 30.6.2013.) nadležno tijelo za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za zdravstvene radnike koji obavljaju djelatnost sanitarnog inženjerstva kao reguliranu profesiju u Republici Hrvatskoj, a sukladno Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 124/2009 i NN 45/2011). Odredbe Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija kojima se uređuje postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj počele su se provoditi 1. srpnja 2013. god. (danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji). Navedeni zakon usklađen je sa Direktivom 2005/36/EC Europskog parlamenta i Vijeća o priznavanju stručnih kvalifikacija od 7. rujna 2005. godine, kako je izmijenjena i dopunjena.

Mjerila za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija koje provodi nadležna komora definirana su Pravilnikom o mjerilima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 89/2013 od 10.7.2013.).

Temeljem članka 16. navedenog Pravilnika , isti Pravilnik, odnosno postupci propisani Pravilnikom, kao i postupak izdavanja odobrenja za samostalan rad pri nadležnoj komori započet prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika (11.7.2013.), okončat će se prema odredbama ovoga Pravilnika.

Članovima Komore kojima je priznata visokoškolska inozemna kvalifikacija i izdano rješenje od strane Agencije za znanost i visoko obrazovanje (ENIC/NARIC ured) i na osnovi tog rješenja izdano Odobrenje za samostalan rad od strane Komore prije stupanja na snagu navedenog Pravilnika, podrazumijeva da je postupak okončan donošenjem pravomoćnih upravnih akata koje su u okviru zakonskih ovlaštenja donijela ovlaštena tijela, odnosno navedena Agencija i Komora.

Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji, 1. srpnja 2013. godine, Nacionalni ENIC/NARIC ured ima ulogu Nacionalne kontakt točke za pružanje informacija o priznavanju stručnih kvalifikacija.

Hrvatska komora zdravstvenih radnika – Strukovni razred za djelatnost sanitarnog inženjerstva intezivno radi na uspostavi sustava za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, o istome ćemo Vas pravodobno obavijestiti.